Vedtægter for OrangePower.

Fanklub Odense Håndbold blev registreret i Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. den 5. juli 2020.

CVR nr.: 41492015

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Fanklubbens navn er Orange Power, Fanklub Odense Håndbold.
Fanklubbens hjemsted er Odense Kommune.


§ 2. Formål

Fanklubben vil støtte op om dameligaholdet i Odense Håndbold såvel på
hjemme- som på udebane. Fanklubben vil skabe opbakning og god stemning,
hvor end holdet spiller.

Fanklubben vil højne interessen for Odense Håndbold blandt andet gennem
samvær og sociale aktiviteter.

§ 3. Medlemskab

Alle, der går ind for fanklubbens formål, kan blive medlem.

Medlemskab af fanklubben forudsætter betaling af kontingent.

Medlemskab gives efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Alle medlemmer registreres i fanklubben med navn, telefonnummer og
mailadresse. Efter at have betalt sit årskontingent modtager medlemmet et
medlemsbevis, hvor navn og sæson er påført. Medlemsbeviset skal medtages til
generalforsamlingen, ligesom det skal medtages til alle kampe, sociale
arrangementer mv.

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, betragtes
vedkommende som udmeldt af fanklubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.
Beslutningen om en eksklusion skal fremlægges på førstkommende
generalforsamling, hvis den ekskluderede skriftligt forlanger det.

§ 5. Kontingent
Fanklubbens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves forud for 1 år ad gangen.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er fanklubbens øverste myndighed, hvilket betyder, at de
beslutninger, som træffes på generalforsamlingen, står over alle andre beslutninger i
fanklubben.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni
måned efter forudgående skriftligt varsel på mindst 4 uger. Indkaldelsen skal
ske på fanklubbens Facebook side, webside og pr. mail.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten, et
bestyrelsesmedlem eller en deltager forlanger skriftlig afstemning. Personvalg
med mere end en kandidat afgøres dog altid ved skriftlig afstemning.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer
besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte.

Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
  8. Valg af bestyrelse og suppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. Bestyrelse
Fanklubben ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen skal sikre, at medlemmerne i
fanklubben får relevant information om aktiviteter og events i tilknytning til Odense
Håndbolds ligahold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Formanden leder bestyrelsesmøderne, hvor afgørelser træffes ved simpelt
stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen udarbejder referat fra bestyrelsesmøderne og kan nedsætte arbejdsgrupper
mv. efter behov. Nødvendige mødeudgifter afholdes af fanklubben.

Fanklubbens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor,
som ikke behøver være medlem af fanklubben.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, hvor
der endvidere vælges en bestyrelsessuppleant og en revisor.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges formanden
og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begæring herom. Begæringen skal være ledsaget af et forslag til dagsorden.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage
efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige
dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§ 9. Regnskab/økonomi
Fanklubbens regnskabsår er 1. juni til 31. maj.
Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter
samt status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den på
generalforsamlingen valgte revisor, der i løbet af året kan foretage uanmeldt
kasseeftersyn hos kassereren. Efter sin gennemgang påtegner revisoren årsregnskabet,
således det kan være udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
Fanklubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke fanklubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse, ligesom ingen medlemmer i fanklubben og dennes bestyrelse kan kautionere
for fanklubbens forpligtigelser.

§ 10. Fanklubbens ophør
Fanklubben kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når 3/4
af de fremmødte stemmer for. Punktet omkring opløsningen skal optages på den
udsendte dagsorden.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle likvider udviklingen af ungdomshåndbolden
i Odense Håndbold eller bortgives til andet børne-og ungdomsarbejde i Odense
Kommune efter beslutning på den opløsende generalforsamling.